Activity
Ivan Mitrofanov updated Shukhov Lab
over 3 years ago
Ivan Mitrofanov updated Shukhov Lab
over 3 years ago
Ivan Mitrofanov was added as chief engineer at Shukhov Lab
over 3 years ago
Ivan Mitrofanov was added as technician at Fab Lab Moscow
over 4 years ago
Ivan Mitrofanov applied to be listed as an employee at Fab Lab Moscow
over 4 years ago
Ivan Mitrofanov applied to be listed as an employee at Green Fab Lab
over 5 years ago
Ivan Mitrofanov signed up
over 5 years ago